O spoločnosti

Hlavným predmetom činnosti ŽPSV a.s. Čaňa je výroba priečnych predom-predpätých železobetónových podvalov. Ďalej je to tzv. ostatná betonárska výroba – šachtové a studničné skruže, nástupištné, priekopové, kábelové, cestné, plotové betónové prefabrikáty a v posledných rokoch aj výroba a dodávka transportbetónu. Od roku 1996 sú výrobky spoločnosti certifikované, resp. spoločnosť vyhlasuje zhodu na základe certifikátu vnútropodnikovej kontroly. Spoločnosť má od roku 2001 zavedený systém manažérstva kvality (SMQ) podľa normy STN EN ISO 9001 a od roku 2007 aj environmentálny manažérsky systém (EMS) podľa normy STN EN ISO 14001:2005. Oba systémy prispievajú k neustálemu zlepšovaniu spoločnosti. V roku 2009 spoločnosť zaviedla a aplikuje systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001:2008.

História spoločnosti

ŽPSV a.s. Čaňa je nástupcom jedného z bývalých závodov štátneho podniku ,,Průmyslová výroba železničného stavebnictví“ so sídlom v Prahe, ktorá vznikla v roku 1953 a jeho činnosť sa zameriavala na celú oblasť železničnej siete v bývalej ČSR. Súčasne vznikajú štátne podniky ,,Železniční stavebnictví“ a ,,Elektrifikace železnic“. Úlohou novovzniknutého podniku bolo vyrábať priemyselným spôsobom železničné štrky, štrkopiesky, betónové podvaly a betónové prefabrikované výrobky pre potreby železničnej dopravy, a to v závodoch v Českej republike a v Slovenskej republike – Čaňa a Senec. Po známych politických zmenách v bývalej ČSFR sa podnik v roku 1992 transformuje na akciovú spoločnosť ,,Železničná průmyslová stavební výroba“ a po rozdelení ČSFR vznikla v Slovenskej republike dcérska spoločnosť„ ŽPSV a.s. Čaňa“ s majetkovým podielom ŽPSV Uherský Ostroh a.s. a ŽSR Bratislava. Od roku 2003 vstupom nadnárodnej španielskej spoločnosti OHL, S.A. sa spoločnosť začleňuje do OHL Central Europe, a.s. so sídlom v Prahe.

Podobní výrobcovia