Poslať na mail

Rekonštrukcia strechy je významný zásah do vašej nehnuteľnosti a preto tu platí viac než inde dobre si rozmyslieť jednotlivé postupy a kroky samotnej rekonštrukcie. Aké všetky predpoklady je potrebné si premyslieť sa vám pokúsime poradiť v nasledujúcom dvojdielnom článku článku opravy a obnovy strechy.

 
rekonstrukcia strechy
 
Ekonomická náročnosť: ★★★★★
 
Realizačná náročnosť: ★★★★★
 

 

Všetko závisí od toho, ako ste sa rozhodli:

Pokiaľ neriešite akútny problém masívneho zatekania, kde je nutné okamžite konať a čo sa rieši opravou strechy najčastejšie skúseným odborníkom (napríklad autorizovaný pokrývač), je veľmi dobre aby ste mali jasno vo vašom zámere s vašou strechou. Tým základným je fakt, či ste sa rozhodli pre zobytnenie podkrovnej časti, alebo sa jedná vyložene o obnovu strechy. Kým prvé riešenie vyžaduje podstatne viac nielen z hľadiska materiálno – technického, ale hlavne z ekonomického, druhé rieši vyložene renováciu strechy a podstrešia, ktoré zabezpečí pohodové užívanie vašej nehnuteľnosti na ďalšie obdobie (spravidla na 1 až 2 generácie v prípadne kvalitne prevedenej práce a vybratia ušľachtilejších materiálov).

 
rekonstrukcia-strechy
 

Aké sú najhlavnejšie príčiny potreby rekonštrukcie starých striech na rodinných domoch:

1. Neustále a dlhodobé problémy so (starou) strechou

Voda sa dostáva cez rôzne defekty v krytine, chýbajúce alebo zlomené škridle, hrdzavý plech, zvetraná a perforovaná asfaltová, alebo fóliová strecha. Najčastejším vstupom sú rôzne prestupové časti striech ako sú komíny, antény, odvetrania kanalizácií či svetlíky.

 

2. V prípade šikmých striech zníženie nosnosti z titulu zhnitého/spráchniveného krovu a nosných lát v dôsledku dlhodobej vlhkosti spôsobenej zatekaním a kondenzovaním podstrešných pár

 Následne vplyvom plesní, alebo iných škodcov. Aj keď staré drevo a z nich urobený krov je podstatne kvalitnejšie je náchylné iba na jednu vec a tou je vlhkosť. Pokiaľ starý krov je v suchu, vydrží aj pár storočí.

 

3. Narušená statika domu

Staršie domy (a je ich dosť) sa často krát realizovali s pálených tehál a bez stropného zosilňujúceho železobetónového venca. Praskliny v stenách signalizujú že sa môže jednať o problémy so statikou. Po konzultácii so statikom sa často používa práve realizácia betónového venca no a výmena strechy je už len prirodzeným dôsledkom daných rekonštrukcií.

 

4. Staršie domy môžu mať výrazne narušenú pochôdznosť podkrovia

Preto keď sa realizuje veniec tak po konzultácii so statikom sa môžu podlahy zosilniť rôznymi ľahčenými betónovými hmotami alebo keramickými prekladmi.

 

5. Zobytnenie podkrovnej časti alebo celková rekonštrukcia nehnuteľnosti

V tomto prípade zahŕňa činnosť zahŕňa predchádzajúce dva body a často krát sa na veniec kladie niekoľko vrstiev tehál na zvýšenie svetlosti priestoru práve pod šikminami v streche. Musí sa rátať aj na priestor pre tepelnú izoláciu, strešné okná a celkové rozvody na kúrenie, sanitu a elektro – rozvody. Toto je však náročný proces a veľmi odporúčame zhotovenie projektovej dokumentácie s dobrým projektantom.

 
rekonstrukcia strechy
 

Video návod rekonštrukcie strechy

 

Legislatíva a aké povolenia potrebujete ?

V prípade obnovy strechy v zmysle stavebného zákona (č. 50/1976 Zb.) vyplýva pre majiteľa nehnuteľnosti povinnosť ohlásiť túto stavbu na obecnom úrade (v mestách na príslušnom stavebnom úrade). Jedná sa o tzv. ohlasovaciu povinnosť podľa §55 vyššie uvedeného zákona. Na internete sú dostupné viaceré takéto žiadosti, ktoré treba vyplniť a podať na úrad. Stavebný úrad sa v rámci zákonom stanovenej lehoty vyjadrí, či daná rekonštrukcia spadá pod ohlasovaciu povinnosť, alebo podlieha stavebnému povoleniu (často krát v prípade rozsiahlej rekonštrukcie). V prípade že meníte len strechu, alebo zobytňujete podkrovie vo väčšine prípadov stačí ohlásenie drobnej stavby (podľa § 55 odsek 2 c). K ohláseniu drobnej stavby priložíte situačný plán (pôdorys) a jednotlivé pohľady (ak napríklad pridávate strešné okno v prípade zobytnenia podkrovnej časti). V prípade že úradu bude niečo chýbať, vyzve vás o doloženie príslušných podkladov.
 
Bežnou praxou však je, že rekonštrukcia strechy sa robí bez ohlásenia príslušnému úradu a ani sa neupovedomia susedia o nadchádzajúcich stavebných prácach. Je na morálnom svedomí stavebníka ako s tým naloží, ale pre dobré susedské vzťahy je dobre, keď o svojom zámere informujete svojich susedov.  Môže sa tak predísť mnohým nešvárom. Niekedy je si dobré predstaviť opačne, teda či vám by sa páčilo, keby váš sused niečo také bude realizovať bez toho aby vás upovedomil.
 
V prípade väčších rekonštrukcií vás ale stavebný / obecný úrad môže vyzvať, aby ste v špecifických prípadoch predložili súhlas účastníka stavebného konania (susedov). Napríklad v prípade stavby hraničiacej menej ako 2 metre od hranice pozemku, v prípade zvýšenia stavby (často pri zobytňovaní podkrovia) apod.

 
rekonstrukcia
 

Ako dlho trvá rekonštrukcia strechy?

Klasickú výmenu strechy bez potreby opravy, alebo výmeny krovu skúsená partia vie stihnúť do piatich pracovných dní. Ich skladba je zhruba nasledovná:
1. deň: demontáž starej krytiny
2. deň: montáž kontra lát a fólie
3. deň: montáž lát
4. deň: pokládka krytiny
5. deň: dokončenie nároží, prestupov a ďalších detailov
 
V prípade výmeny krovu, alebo zobytnenia podkrovia musíte rátať z podstatne dlhším časom. Takisto, pokiaľ si realizujete výmenu strechy sami, opatrite si rôzne veľké celty na dočasné prekrytie nedorobenej strechy, aby ste sa vyhli nepríjemnostiam v podobe zatečenia vody v prípade nepriazne počasia.
 
rekonstrukcia-strechy-2
 
V druhom pokračovaní článku si povieme o možnostiach a vhodnosti použitia jednotlivých materiálov, rozsahu prác a odhadneme celkové hrubé náklady na rekonštrukciu strechy a jej obnovu.
 
 Mohlo by Vás zaujímať :

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať