Poslať na mail

Kolaudačné konanie sa začína na žiadosť stavebníka, ktorý musí podať písomný návrh na kolaudáciu stavby. Stavebný úrad po obdržaní potrebných dokumentov vyhlási začatie kolaudačného konania. Kolaudačné konanie prebieha vo forme ústneho pojednávania, ktorého predmetom je zisťovanie skutočností priamo na mieste stavby. Ak stavebný úrad nezistí závažné pochybenia a iné nepriaznivé skutočnosti, pristúpi k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, ktorým možno začať stavbu plnohodnotne využívať na stavebným úradom určené účely. V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma, či bola stavba uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom a či sa dodržali podmienky stanovené v územnom rozhodnutí a stavebnom povolení. Stavebný úrad tiež skúma, či dokončená stavba a jej užívanie nebudú ohrozovať život a zdravie osôb, životné prostredie a či sú dodržané podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení.

Priebeh kolaudačného konania

Najmenej 10 dní pred ústnym pojednávaním oznámi stavebný úradúčastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania. Svoje námietky a stanoviská môžu účastníci kolaudačného konania uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, neskôr sa na ne nebude prihliadať. O ústnom pojednávaní spíše stavebný úrad protokol, ktorý na základe porovnania projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom so skutočným stavom dokončenej stavby obsahuje zistenia, či boli pri realizácii stavby dodržané podmienky územného rozhodnutia a stavebného povolenia a či boli splnené všeobecné technické požiadavky na výstavbu. V prípade zistenia odchýlok stavebný úrad preruší kolaudačné konanie, do protokolu zapíše ich súpis a určí lehotu na ich odstránenie. V protokole sa tiež berie ohľad na prípadné námietky účastníkov kolaudačného konania a stanoviská dotknutých orgánov. Ak bola stavba dokončená v súlade s overenou dokumentáciou a nie sú zistené nijaké odchýlky ani podané žiadne námietky, nahradí stavebný úrad takýto protokol jednoduchým záznamom. Stavebný úrad je povinný vydať kolaudačné rozhodnutie v jednoduchých veciach bezodkladne, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, v ostatných prípadoch do 30 dní od začatia kolaudačného konania a v obzvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 60 dní. Ak v stanovených lehotách nemôže rozhodnúť o vydaní kolaudačného rozhodnutia, je povinný upovedomiť o tom účastníkov konania a uviesť aj konkrétne dôvody.

Ak sa v procese kolaudačného konania zistia odlišnosti od všeobecných technických požiadaviek stavby, ktoré vznikli pri realizácii stavby, a ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia riadnemu užívaniu stavby, stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí nariadi ich odstránenie a určí aj lehotu, v ktorej je potrebné ich odstrániť. Ak stavebník v stanovenej lehote drobné nedostatky neodstráni, nebude mu kolaudačné rozhodnutie vydané.

Podľa stavebného zákona nevydá stavebný úrad kolaudačnérozhodnutie aj ak:

–        nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel,

–    nie je podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní zabezpečené vykurovanie stavby a pripojenie na rozvod vody, elektriny a na kanalizačnú sieť,

–       nie je zaistená bezpečná a plynulá prevádzka výťahov podľa overenej dokumentácie,

–       nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám,

–       nie sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby na okolité životné prostredie, prípadne ich obmedzenie na prípustnú mieru,

–       nie sú predložené doklady o vyhovujúcich výsledkochpredpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkov

–       nie je predložený energetický certifikát a ide o bytovú budovu podliehajúcu povinnej energetickej certifikácii.

Dokumenty potrebné ku kolaudácii

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 453/2000 Z. z. (ďalej len vyhláška) stanovuje nasledujúce dokumenty, ktoré je potrebné predložiť pri ústnom konaní spojeným s miestnym zisťovaním:

–         doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby,

–       doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku;ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania,

–         projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením,

–       výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby; tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním,

–       doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia,

–       podrobnejšiu dokumentáciu vypracovanú ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil v podmienkach stavebného povolenia,

–       stavebný denník.

Účastníci kolaudačného konania

Podľa Zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sú účastníkmi kolaudačného konania:

–    stavebník,

–    vlastník stavby, ak nie je stavebníkom,

–    vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

Na kolaudačné konanie prizve stavebný úrad aj projektanta stavby a v prípade svojpomocne realizovanej stavby aj stavebný dozor.Stavebný zákon tiež stanovuje, že ak stavebný úrad zlúči s kolaudačným konaním konanie o zmene stavby pred dokončením, sú účastníkmi konania aj tí účastníci stavebného konania, ktorých by sa zmena mohla dotýkať.

 

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať