Poslať na mail

Pri riešení otázok rôzneho druhu ohľadom kolaudácie vášho rodinného domu sa najčastejšie stretnete s týmito právnymi predpismi: – Predpis č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) http://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-50 50/1976 Zb. – Predpis č. 453/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-453 453/2000 Z. z.

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať