Poslať na mail

Kolaudáciu možno vnímať ako poslednú fázu stavebného konania. Výsledkom celého procesu kolaudačného konania je získanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré potrebujete, aby ste váš vytúžený rodinný dom mohli začať využívať. Kolaudačné rozhodnutie vám po splnení stanovených predpokladov vydá stavebný úrad, na ktorom ste vybavovali stavebné povolenie.

Kolaudačné rozhodnutie

Kolaudačným rozhodnutím je dokument, ktorým stavebný úrad oprávňuje majiteľaalebo užívateľastavby užívať dokončenú stavbu, jej časť určenú na samostatné užívanie alebo časť, na ktorej bola realizovaná zmena či iné udržiavacie práce. Užívanie sa vzťahuje na konkrétny účel definovaný v kolaudačnom rozhodnutí a takéto rozhodnutie sa vydáva len na stavbu, pre ktorú bolo vydané a schválené stavebné rozhodnutie.

Kolaudačné rozhodnutie budete potrebovať vždy, ak sa vo vašej stavbe chystáte bývať alebo ju budete využívať na rekreačné účely. Kópiu kolaudačného rozhodnutia budete tiež potrebovať pri vybavovaní súpisného čísla, jeho zmene a zrušení na obecnom alebo mestskom úrade, žiadať ho bude od vás aj správa katastra pri zápise stavby do katastra nehnuteľností a preukazuje sa pomocou neho aj priznaná výška dane z nehnuteľnosti.

Stavebný úrad môže v určitých prípadoch rozhodnúť o nepotrebnosti kolaudačného rozhodnutia, a to aj vtedy, ak na danú stavbu bolo potrebné vybavovať stavebné povolenie. Kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje aj pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré predtým postačilo ohlásiť stavebnému úradu. Pri jednoduchých a drobných stavbách ďalej môžu byť po dohode so stavebným úradom náležitosti návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia zjednodušené.

Podľa Zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) môže stavebný úrad upustiť od kolaudácie, ak ide o:

–       drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, po ktorých ohlásení stavebný úrad určil, že podliehajú stavebnému povoleniu,

–       jednoduché stavby a ich zmeny s výnimkou stavieb na bývanie, stavieb na individuálnu rekreáciu, garáží a stavieb s prevádzkovým alebo výrobným zariadením.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 453/2000 Z. z. (ďalej len vyhláška) stanovuje presný obsah návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia:

–       meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka,

–       označenie a miesto stavby,

–       dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením,

–       predpokladaný termín dokončenia stavby,

–       termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,

–       údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka, a čas jej trvania.

návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podľa tej istej vyhlášky podľa potreby pripojí:

–       Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,

–       ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby,pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,

–       geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností; tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,

–       ak ide o stavbu, v ktorej bolo alebo má byť zabudované jadrové zariadenie, súhlas úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie,

–       rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,

–       ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.

Povolenie na predčasné užívanie stavby

Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) pripúšťa, že stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok, pokiaľ to nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb. Do 15 dní po odovzdaní a prevzatí takej stavby je stavebník alebo budúci užívateľ povinný podať stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať