Výroba a spracovanie betónu pri nízkych a záporných teplotách prináša celý rad problémov. Ich úspešné zvládnutie si vyžaduje špecifické technologické opatrenia, ktoré umožňujú hydratáciu cementu aj pri nízkych teplotách a zabraňujú poškodeniu čerstvého betónu mrazom. Samotná výroba čerstvého betónu je v zimnom období sprevádzaná značnými problémami.

Pri teplote vzduchu pod 0°C dochádza k zamŕzaniu kameniva na skládke, čo sťažuje jeho dopravu a dávkovanie.

Pri výrobe treba dbať na to, aby sa do betónu nedostali hrudy zmrznutého štrku, ktoré by mohli rozmrznúť až po zabudovaní v konštrukcii a vytvárať nežiaduce štrkové hniezda. Zamrznuté kamenivo taktiež vnáša do betónu nekontrolovateľné množstvo vody vo forme ľadu, ktorý po rozmrznutí v čerstvom betóne zvyšuje dávku vody a mení zloženie a teda aj vlastnosti betónu.

Pri teplote vzduchu +5°C až -3°C nesmie poklesnúť teplota betónu pri dodaní pod +5°C. Teplota betónu nesmie poklesnúť pod +10°C, ak je obsah cementu v betóne menší ako 240 kg/ m3, alebo ak bol použitý cement s nízkym hydratačným teplom.

Pri teplote vzduchu pod -3°C musí byť teplota betónu pri dodaní najmenej +10°C.

Týmto požiadavkám je potrebné prispôsobiť aj spôsob dopravy a rýchlosť spracovania betónu, ale aj vlastnosti čerstvého a zatvrdnutého betónu. Je všeobecne známe, že so znižovaním teploty dochádza k spomaľovaniu procesov hydratácie cementu. K podstatnému spomaleniu hydratácie cementu dochádza už pri teplote +5°C.

Pokles teploty pod 0°C môže mať veľmi nepriaznivý vplyv na štruktúru betónu a teda aj jeho vlastnosti.

Betónovanie v zime teda prináša značné riziká. Pre zníženie, respektíve eliminovanie týchto rizík treba vykonať opatrenia, ktoré zabránia poškodeniu čerstvého betónu mrazom a umožnia hydratáciu cementu aj pri nízkych teplotách. V zimnom období je veľmi dôležitý výber cementov. Vhodné sú cementy, ktoré sa vyznačujú veľkým hydratačným teplom a rýchlym vývinom pevnosti.

K základným opatreniam pri betónovaní v zime možno zaradiť zníženie obsahu vody v čerstvom betóne. Čím menší je obsah vody, tým menšia je aj prípadná expanzia čerstvého betónu pri jej zamrznutí.

Ak teplota klesne pod -5°C neodporúča sa betonáž, nakoľko môžu byť výrazne narušené všetky procesy betónovania.

Výroba betónu a jeho spracovanie na stavbe v extrémnych letných alebo zimných podmienkach je pomerne náročný problém, ktorý si vyžaduje zvláštnu pozornosť. Ak má byť betónovanie v takýchto podmienkach úspešné, musia byť splnené tieto predpoklady:

– presná špecifikácia betónu vrátane dopravných vzdialeností, resp. časov dopravy a predpokladaných poveternostných podmienok pri ktorých bude betón na stavbe spracovávaný,

– zloženie betónu musí byť navrhnuté a overené pre dané extrémne podmienky,

– presné dodržiavanie technologického predpisu výroby a spracovania betónu,

– primerané technické vybavenie výrobcu betónu a jeho spracovateľa,

– dobrá komunikácia výrobcu a spracovateľa betónu už v prípravnej fáze, vzájomná koordinácia opatrení potrebných pre betónovanie v extrémnych podmienkach a následné manažovanie výroby, dopravy a ukladania betónu tak, aby spracovanie betónu bolo plynulé s minimálnymi čakacími dobami dopravných prostriedkov s čerstvým betónom.

– adekvátne ošetrovanie čerstvého betónu po jeho zhutnení.

Poznámka: Ak je rýchlosť vetra vyššia ako 35 km/h NEODPORÚČAME BETONÁŽ! Rovnako aj počas búrky sa betonáž neodporúča.

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať