Skôr ako začnete stavať betónový plot

Neviete čo a komu nahlásiť pred stavbou betónového plota? Kedy je potrebné Stavebné povolenie a kedy Vám stačí Ohlásenie drobnej stavby?

Betónové oplotenieStavebné povolenie

Ak chcete stavať betónové oplotenie na pozemku, kde nestojí žiadna hlavná stavba potrebujete STAVEBNÉ POVOLENIE, ktorého vybavovanie je náročnejšie ako pri Ohlásení dorbnej stavby.

Ohlásenie drobnej stavby

Pri stavbe betónového oplotenia, kde ja na pozemku už nejaká stavba, stačí, (vtedy sa jedná ako doplnkovú stavbu, nie hlavnú!) ak na príslušnom stavebnom úrade podáte žiadosť OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY, ktorého vybavovanie je menej náročné ako pri Stavebnom povolení.

Stavebník plotu musí realizáciu oplotenia ohlásiť na stavebný úrad aj s popisom oplotenia a uvedením mena stavebného dozoru, ktorý zodpovedá za realizovateľnosť stavby. Zároveň treba mať na pamäti, že každý materiál zabudovaný do stavby musí byť podľa zákona o stavebných výrobkoch certifikovaný, resp. musí mať doklad o preukázaní zhody. To znamená, že výrobky použité na stavbe musia spĺnať  vlastnosti podľa zákona č. 521/2001 Z.z. o Stavebných výrobkoch.

Betonix radí
Na stavbu betónového oplotenia si treba splniť ohlasovaciu povinnosť “Ohlásenie drobnej stavby” , je to niečo ako stavebné povolenie, ale oveľa jednoduchšie (v menších nárokoch na splnenie požiadaviek) a požiadať príslušný stavebný úrad o písomný súhlas.

Kde v zákone hľadať?

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.

Pokuta za nesplnenie ohlasovacej povinnosti je do 648.Eur (súkromná osoba, podnikateľ viac).

Pokiaľ ste sa rozhodli stavať oplotenie betónové, ktoré má pevné základy, teda plánujete ho na desaťročia odporúčame pozvať si geodeta, ktorý určí presné hranice pozemku, pri tomto meraní je dobré pozvať suseda, aby v budúcnosti neboli problémy. V dnešnej dobe vie geodet vymerať pozemok s presnosťou na centimetre.

Ako postupovať:

  1. navštíviť príslušný stavebný úrad, porozprávať sa so susedom. Ak bude oplotenie na Vašom pozemku, sused síce môže mať námietky, ale stavbu oplotenia Vám zakázať nemôže !!!podľa potreby použiť služby geodeta, Stavebné práce môžete začať až po písomnom súhlase Stavebného úradu.
  2. Montáž plotu si môžete urobiť aj sami, len je vhodné konzultovať spôsob montáže so stavebným dozorom, ktorý zodpovedá za prevedenú stavbu, v prípade, že sa rozhodnete pre stavebnú firmu , tá by mala za stavbu zodpovedať sama.
    Montáž oplotenia je rovnako dôležité ako samotné oplotenie, preto si treba na montáži dať záležať.


Čítajte tiež:

Stavba nového plota- ochrancu domu

 

Zaujímam sa o ...

Odborníci odpovedajú

Betonix radi

betonix_new_comix

Slovník pojmov

sklocement

Sklocement je vyrobený z portlandského cementu najvyššej kvality, jemného sklárskeho piesku a sklených alkalivzdorných vlákien. Tiež sa nazýva ako sklovláknobetón alebo ortobetón.

sklovláknobetón

Sklovláknobetón je vyrobený z portlandského cementu najvyššej kvality, jemného sklárskeho piesku a sklených alkalivzdorných vlákien. Tiež sa nazýva ako ortobetón alebo sklocement.

program phpp

Program pre architektov, ktorý podrobne vypočíta parametre energeticky pasívneho domu- jeho tepelnú stratu a energetickú bilanciu.

agresívne prostredie

Prostredie, ktoré pôsobí chemicky alebo mechanicky nepriaznivo na betón alebo výstuž.

stupeň vplyvu prostredia

Klasifikácia chemického a fyzikálneho pôsobenia okolitého prostredia, ktorému môže byť betón vystavený, ktorého účinky na betón alebo výstuž alebo zabudované kovové prvky nie sú uvažované ako zaťaženie konštrukcie.