Poslať na mail

Trend certifikácie budov v niektorom zo systémov založených na princípoch trvalo udržateľného rozvoja (napr. LEED, DGNB, Breeam) postaví výrobcov a dodávateľov betónu pred nové úlohy. Bude potrebné obhájiť betón ako materiál, ktorý patrí aj na stavby budúcnosti a vyvíjať nové produkty, modifikovaním súčasných receptúr.

Pod vplyvom nezastaviteľného trendu udržateľnej výstavby musia výrobcovia betónu znižovať emisie CO2 a spotrebu energie pri jeho výrobe (resp. používať zmesné cementy s takýmito parametrami) a ponúkať betóny s vysokým obsahom recyklovaného kameniva. Betón je prirodzene lokálny produkt (prepravuje sa rádovo na niekoľko málo desiatok kilometrov), takže v tejto oblasti betón boduje už teraz.

Pre udržateľnú výstavbu ponúka betón už dnes niekoľko inovatívnych riešení. Spomeňme preto tie najzaujímavejšie z betónov pre udržateľnú výstavbu:

Drenážny betón


Je určený pre pešie zóny a menej náročné parkovacie plochy. Svojimi vlastnosťami reaguje na potrebu lepšie regulovať zachytenie a odvedenie dažďovej vody zo zastavaných území. Jeho pórovitá štruktúra umožňuje vode presakovať do podložia, čo prispieva k protipovodňovej ochrane a kvalite lokálnej klímy. Dažďová voda vďaka drenážnemu betónu zostáva v meste, dopĺňa hladinu podzemnej vody a znižuje potrebu zavlažovať mestskú zeleň a budovať odvodňovacie nádrže. Vyššia vlhkosť vzduchu a svetlosť betónu znižujú efekt tepelných ostrovov v zastavanom prostredí. V zime zabraňuje tvorbe poľadovice a prispieva k bezpečnosti chodcov. Používa sa v kombinácii so špeciálnou skladbou podložia, ktorá filtruje dažďovú vodu od nečistôt (vrátane nežiaducich olejov z vozidiel).

Ľahký betón


Kombinuje pevnosť betónu so zlepšenými tepelno-izolačnými vlastnosťami a nízkou objemovou hmotnosťou. Ako plnivo je tu použité recyklované sklo alebo keramické kamenivo. Umožňuje dosiahnuť požadované tepelno-izolačné vlastnosti pri členitých konštrukciách a vďaka svojej mernej hmotnosti je vhodný aj na sanácie starších budov či na zníženie celkového zaťaženia stropnej konštrukcie. Jeho výhodou je i nízka zvuková vodivosť a v prípade použitia skleného granulátu aj príspevok k recyklácii odpadov.

Penobetón


Tento ultraľahký betón s objemovou hmotnosťou okolo 300kg/m3 slúži ako výplňový betón pri rekonštrukciách historických budov alebo ako izolačná vrstva s rovnakým využitím ako ľahký betón.

Iné druhy udržateľných betónov


Ďalšou veľkou skupinou sú betóny, ktoré svojimi charakteristikami skracujú dobu výstavby, znižujú množstvo emisií pri výstavbe a prípadne aj vznik nežiaducich vibrácii na stavbe:

  • Vláknobetón skracuje dobu výstavby o ukladanie a rezanie kari sietí a zlepšuje pevnosť betónu aj v kritických rohoch;
  • Samohutniaci betón nepotrebuje vibrovanie, čo je výhodou tam, kde by to mohlo spôsobiť škody na konštrukcii;
  • Razený betón umožňuje zhotoviť plochy rovnakej kvality a reliéfu ako zámková dlažba, ale bez zvyškov či odrezkov a prerastania zelene cez škáry;
  • Vodostavebný betón podľa smernice „biele vane“, prípadne s pridaním kryštalickej hydroizolácie, kde odpadá potreba dodatočného izolovania základovej konštrukcie fóliami alebo nátermi;
  • Vysokopevnostné betóny tried od C 60/75, kde je možné vytvárať štíhle konštrukcie a znížiť celkovo spotrebovaný betón na stavbu o 20-30%.

Autor článku: Peter Robl, Holcim Slovensko

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať