Poslať na mail

Chodník, vonkajšie a parkovacie plochy

Príprava staveniska

Prípravu staveniska vykonáva stavebník. Ak je stavba robená svojpomocne, mala by prebehnúť dohoda s odborníkom, ktorý schváli jednotlivé pracovné postupy, prostredie a prípravu stavby.

Pracovný priestor je potrebné vyčistiť, aby bol dobre dostupný a to nie len z hľadiska pracovných aktivít, ale aj z hľadiska dostupnosti vody, elektriny a teda aj svetla.

 

Príprava debnenia

 

V debnení nemôžu byť úlomky, stopy zeminy, ani stojatá voda. Pred uložením čerstvého betónu je potrebné debnenie navlhčiť, aby nebralo vodu z čerstvého betónu a aby sme zamedzili vzniku zmrašťovacích trhlín. Rovnako odporúčame schladiť aj výstuž.

 

Na realizáciu špeciálnych konštrukcií sú obyčajne k dispozícii obidve skupiny debnení – systémové aj tradičné. Tradičné debnenia sa v súčasnosti používajú najmä na menej významných stavbách (rodinné domy), respektíve pri realizácii niektorých špecifických konštrukcií (napr. schodiská). Zvyčajne sú to tvarovo náročné prvky vyrábané v malých počtoch. Niekedy sa naopak využívajú aj na zhotovenie plošných konštrukcií, na ktorých sa má napríklad vytvoriť štruktúra verne reprodukujúca reliéf dreva.

 

Dôležitá je pevnosť a tesnosť debnenia, ktoré zabránia unikaniu betónu z debnenia počas betonáže alebo deformácii debnenia tiažou betónu.

 

Príprava podkladu

 

Pri príprave podkladu je potrebné odstrániť nečistoty a voľné časti a podkladový betón navlhčiť pred uložením čerstvého betónu. Savý podklad oddeliť od čerstvého betónu separačnou vrstvou/fóliou. Debnenie musí byť z nasiakavého materiálu (drevo). Pred uložením je taktiež potrebné navlhčenie čerstvého betónu. V debnení a na podklade však nesmie stáť voda.

 

Výstuž

 

Dôležité je dodržať hrúbku krycej vrstvy výstuže a to pomocou dištančných telies/podložiek. Taktiež je dôležité zabezpečiť polohu výstuže, aby sa neposunula napr. pri plnení betónu.

 

Výroba betónu (pri výrobe v samospádovej miešačke)

 

Objem a hmotnosť cementu majú podľa odborníka nasledovný vzťah:

40 kg vrece cementu = 33 litrov

25 kg = 20,8 litrov

 

Kvalitu betónu ovplyvňuje správne dávkovanie, ktoré by malo byť hmotnostné, a nie objemové. Dávkovanie na lopaty je neprípustné, pretože lopata cementu je podstatne ľahšia ako lopata kameniva. Kompromisom je navážiť pre prvú miešačku cement a piesok do vedierok a ďalej dodržiavať dávky vedierok na jednu miešačku. Ešte jednoduchšie je nechať si navrhnúť zloženie betónovej zmesi na jednu miešačku a na jedno vrece cementu a „od oka“ pomocou vedierok dodávať len kamenivo. V tomto prípade ja aspoň jedna zložka betónovej zmesi dávkovaná presne.

 

Ukladanie betónu (dôležité zhutňovanie)

 

Betón je nutné spracovať do 90 minút od momentu zmiešania cementu s vodou, v letných mesiacoch odporúčame betón spracovať a uložiť do 60 minút. Z toho vyplýva, vyrobiť iba také množstvo betónu, ktoré dokážete včas spracovať. Betón ukladajte iba na vhodný podklad a do pripraveného debnenia (viď príprava podkladu).

 

Následné je potrebné betón zhutňovať. Zhutňovanie betónu zabezpečí dôkladné prepojenie jednotlivých vrstiev betónu a zabráni sa tak vytváraniu trhlín. Betón je možné zhutniť ponornou vibráciou, povrchovou vibráciou a príložnou vibráciou (na stavbách).

 

Vždy je nutné zohľadniť klimatické podmienky, viď odporúčania „betónovanie za horúceho počasia alebo pri silnom vetre“ a „betónovanie pri nízkych teplotách“.

 

Betónovanie v chladnom počasí má pár rozdielov. Prvým je, že by sa mal zvýšiť obsah cementu s vyšším vývinom tepla, zároveň znížte hodnotu vodného súčiniteľa použitím vhodnej plastifikačnej prísady. Taktiež použite teplú zámesovú vodu.

 

Debnenie a výstuž musia byť pred betónovaním očistené od námrazkov a snehu, najlepšie horúcim vzduchom. Mali by ste použiť drevené debnenie – najlepšie izolované. Ak to vyžadujú okolnosti, priestor betónovania uzavrite a zatepľujte.

 

Pri teplote vzduchu medzi +5°C a -3°C nesmie poklesnúť teplota betónu pri dodaní pod +5°C.

Pri teplote vzduchu pod -3°C musí byť teplota betónu pri dodaní najmenej +10°C. Zohriaty betón hneď uložte a zabezpečte dostatok pracovníkov na jeho spracovanie.

 

Povrch betónu hneď po uložení chráňte proti stratám tepla, najlepšie zakrývaním tepelno-izolačnými rohožami. Taktiež je vhodné predĺžiť čas oddebnenia a ošetrovania betónu.

 

Betónovanie v horúcom počasí je taktiež zvláštnou situáciou a teda odlišuje sa od klasickej betonáže. Nezabúdajte na používanie ochranných prostriedkov. (pracovná obuv, pokrývka hlavy, pracovný odev, …)

 

Pred začatím ukladania betónu si navlhčite výstuž, nasiakavé debnenie a podklad. Ak sa vytvoria mláky, je potrebné ich odstránenie. Na betónovanie využite chladnejšie časti dňa (skoro ráno, alebo večer).

 

Miesto zabudovania betónu chráňte pred priamym slnečným žiarením a pôsobením vetra (napr. vytvorenie clony, prikrytie fóliou). Vyhýbajte sa dlhým prepravným vzdialenostiam a pracovným prestojom.

 

Pri vzniku prestojov včas upozornite dodávateľskú betonáreň. Betón rýchlo vyložte, spracujte a zhútnite. Berte do úvahy stratu spracovateľnosti.

 

Tuhnúci betón nedorieďujte vodou. Pri výskyte problémov informujte betonáreň. V horúcich letných dňoch je dôležité, aby ste výnimočnú pozornosť venovali ošetrovaniu betónu. Udržujte ho neustále vo vlhkom stave a nedovoľte striedavému vysychaniu a vlhčeniu – predídete tak vzniku zmrašťovacích trhlín.

 

Ošetrovanie

 

Ak ošetrujete betón kropením vodou, začnite až keď betón stvrdne, aby nedošlo k vyplavovaniu jemných častí cementu. Povrch, ale udržujte neustále vlhký, striedavé vlhčenie a vysíchanie spôsobuje trhliny. Rozdiel teplôt medzi povrchom betónu a ošetrovacou vodou by nemal byť väčší ako 10°C. Najlepší a najjednoduchší spôsob ošetrovania je ponechanie betónu v debnení. Na prekrytie povrchu je vhodné použiť paronepriepustné fólie, ktoré sa uložia s dostatočným prekrytím. Taktiež je dôležité upevniť ich proti nepriaznivému počasiu.

S ošetrovaním betónu je vhodné začať čo najskôr a zotrvať s ním, čo najdlhšie. Betón je najzraniteľnejší v prvých hodinách. Ošetrovanie betónu by malo v závislosti od klimatických pomerov trvať 3-7 dní, ale vždy najmenej 3 dni.

 

Betónovanie svojpomocne

Pozor na kvalitu! Na svojpomocné betónovanie odporúčame použiť MULTICEM – univerzálny cement optimálnymi začiatočnými pevnosťami na všeobecné použitie.

Použitie

Multicem je vhodný na výrobu betónov a mált štandardnej kvality, kde sa požaduje rýchlejší nárast začiatočných pevností. Vďaka tomu bude betón rýchlo pochôdzny. Okrem toho je vhodný aj na výrobu bežného betónu a železobetónu, na výrobu poterov, mált a omietok, na výrobu výplňového betónu do dutých tvaroviek rôzneho typu, ako aj pri väčšine typov opráv a rekonštrukcií bytových a nebytových priestorov. Švajčiarska technológia použitá pri jeho výrobe je zárukou, že v každom vreci nájdete rovnakú kvalitu.

Všeobecné zásady betónovania

 • Pri práci s miešačkou si vždy ujasnite objem jednej zámesi betónu pre správne dávkovanie. Bežné malé miešačky majú objem 125 až 140 litrov.
 • Vodu dávkujte primerane, nadbytočná voda znižuje pevnosť a životnosť betónu. Myslite na to, že v kamenive je už asi 5 – 15 % vlhkosti.
 • Pri miešaní betónu dávajte do miešačky vždy najprv vodu, následne 3 – 4 lopaty kameniva a po premiešaní postupne pridávajte vypočítanú dávku cementu pre jednu zámes. Po rozmiešaní cementu postupne pridávajte štrk, až kým betón nebude mať požadovanú konzistenciu. Miešajte cca 3 – 5 minút.
 • Vyrobený betón ihneď uložte, v chladných mesiacoch pracujte rýchlo a zabráňte strate teploty čerstvého betónu tak, aby neklesla pod 5 °C.
 • Ak je betón uložený do debnenia, dbajte na správne zhutnenie, či už ručne, alebo vibrátormi.
 • Betón po uložení chráňte pred slnečným žiarením, silným vetrom, prudkým dažďom, ale aj pred chladom a mrazom, čo zabezpečíte plachtou, fóliami alebo mechanickými zábranami.
 • Predtým, než začnete betónovať, presvedčte sa, že miesto pokládky betónu je čisté, debnenie dostatočne pevné aj tesné a rozvoz betónu po stavbe bude plynulý.

Video – http://www.youtube.com/watch?v=MFgU68yoXvA

 

EXTRACEM- cement pre extrapevný betón

Cement najvyššej kvality, pevnostnej triedy 42,5 R. Garantuje minimálnu pevnosť v tlaku 42,5 MPa po 28 dňoch a minimálnu počiatočnú pevnosť 20 MPa po 2 dňoch. Vhodný je pre aplikácie, pri ktorých je potrebná nadštandardná kvalita, veľmi rýchly nárast počiatočných pevností a vysoký vývin hydratačného tepla.

Výhody Extracem

 • Vysoké konečné pevnosti v tlaku a nízke objemové zmeny betónu, Extracem je preto vhodný aj na najnáročnejšie typy betónov a drobnú prefabrikáciu.
 • Veľmi rýchly nárast počiatočných pevností, čo spôsobuje rýchle tuhnutie betónu(rýchle doformovanie alebo pochôdznosť).
 • Vysoký vývin hydratačného tepla, mimoriadne sa tak hodí na výrobu betónu v chladnom počasí.
 • Výborná kompatibilita s plastifikačnými prísadami, čo umožňuje ľahšiu betonáž tvarovo zložitých a husto vystužených prvkov.

Aplikačné použitie

 • výroba prostého betónu v bytovej a občianskej výstavbe
 • výroba betónu vyšších pevnostných tried a konštrukcií zo železobetónu
 • stavebné konštrukcie s požadovanou vyššou počiatočnou pevnosťou
 • výroba prvkovej drobnej prefabrikácie

Ďalšou možnosťou je ARTICIMO, ktoré predstavuje dekoratívny systém pre jednoduché dosiahnutie betónového povrchu so štruktúrou obnaženého kameniva.

Výhody

–       rýchla realizácia pokládky

–       žiadne brúsenie a lakovanie

–       vysoká odolnosť materiálu

–       protikĺzavý efekt

–       nenáročný pre údržbu

–       možnosť výberu rôznej veľkosti obnaženia kameniva

Aplikačné použitie

–       realizácia možná v rôznych farebných odtieňoch

–       ideálny pre betonáž námestí, parkovísk, cyklotrás, príjazdových chodníkov, terás a okolí bazénov

Realizačné video nájdete tu. (http://www.youtube.com/watch?v=wtcze6Y_cps)

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať