Poslať na mail

Pri riešení otázok rôzneho druhu ohľadom stavby vášho rodinného domu sa najčastejšie stretnete s týmito právnymi predpismi:

– Predpis č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-50


50/1976 Zb.

– Predpis č. 311/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-311


311/2009 Z. z.

– Predpis č. 555/2005 Z. z. Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-555


555/2005 Z. z.

– Predpis č. 532/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-532


532/2002 Z. z.

– Predpis č. 453/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-453


453/2000 Z. z.

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať