Poslať na mail

Pred tým ako začnete na svojom pozemku realizovať akékoľvek stavebné práce, je potrebné aby ste príslušný stavebný úrad požiadali o vydanie stavebného povolenia. Stavebné povolenie potrebujete na stavbu domu, ale aj prístavbu, nadstavbu, či inú zmenu. Na každom stavebnom úrade vám poskytnú presné informácie o tom, čo má žiadosť o vydanie stavebného povolenia obsahovať a aké prílohy je potrebné k nej priložiť. Stavebné povolenie spolu s kvalitnou projektovou dokumentáciou sú dva najdôležitejšie dokumenty pri zahájení stavby vášho vysnívaného rodinného domu.

Stavebné povolenie

Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) určuje, že stavebné povolenie je potrebné, pokiaľ nie je v zákone ustanovené inak:

–      Pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania,

–      pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

Na základe vydaného právoplatného stavebného povolenia je stavebník povinný realizovať stavebné práce podľa podmienok určených v stavebnom povolení a v súlade s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom.

Ohlásenie stavebnému úradu

Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) tiež stanovuje, kedy stavebné povolenie nie je potrebné a postačí poskytnúť ohlásenie stavebnému úradu, a to pri:

–      jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

–     drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,

–     stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,

–     udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,

–    stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2, 5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,

–      prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4, 5 m,

–      výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.

Ohlásenie stavebnému úradu predstavuje administratívne zjednodušenie povoľovacieho procesu. Nekoná sa pri ňom správne konanie ani sa nevypracováva správny posudok. Pre stavebníka tak v porovnaní s vybavovaním stavebného povolenia predstavuje menej komplikácii pri komunikácii s úradmi.

Čo sa považuje za drobnú stavbu?

Podľa stavebného zákona sú drobnými stavbami také stavby:

–      ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu),

–      a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie.

Medzi drobné stavby stavebný zákon zaraďuje:

–     prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

–      podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy,

–      stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,

–      oplotenie,

–    prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,

–      nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Ako sa ohlasujú drobné stavby?

Na realizáciu alebo zmenu drobnej stavby nie je potrebné stavebné povolenie, stačí podať na stavebný úrad ohlásenie drobnej stavby.V tomto ohlásení stavebník uvádza:

–       Svoje kontaktné údaje,

–       miesto a druh stavby (číslo parcely, ulica),

–       účel ohlasovanej stavby a označenie hlavnej stavby, ku ktorej bude drobná stavba tvoriť doplnkovú funkciu,

–       vlastníka, resp. spoluvlastníka stavby a pozemku plus kontaktné údaje takýchto osôb a doklad o vlastníctve,

–       jednoduchý technický opis realizácie drobnej stavby vzhľadom na projektovú dokumentáciu,

–       spôsob realizácie stavby (dodávateľská firma/ svojpomocne),

–       uvedie aj fakt, či sa pri jej realizácii použijú susedné nehnuteľnosti– ak áno, kto je ich vlastníkom (kontaktné údaje a podpis) a čísla parciel, na ktorých nehnuteľnosti ležia.

 

Čo prikladám ako prílohu k ohláseniu drobnej stavby?

Ako prílohu je zvyčajne potrebné priložiť :

–   jednoduchý situačný výkres podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľností s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich a stavebné riešenie stavby (predkladá sa dvojmo),

–      jednoduchý technický opis stavby,

–      doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe,

–      vyjadrenie uvedených vlastníkov susedných nehnuteľností,

–      súhlas všetkých uvedených spoluvlastníkov.

Takto uvedený obsah ohlásenia drobnej stavby aj s prílohami slúži len ako vzor, potrebné údaje a prílohy si treba overiť na konkrétnom stavebnom úrade. Nezabúdajte, že drobnú stavbu  a jej zmenu možno realizovať až po písomnom vyjadrení príslušného stavebného úradu.

Svojpomocné a odborné vybavovanie stavebného povolenia

Vybavovanie stavebného povolenia nie je sám o sebe zložitý proces, častokrát sa však stavebné konanie prerušuje a neúmerne predlžuje kvôli dodatočným požiadavkám stavebného úradu, nekompletne predloženej dokumentácii, či jej nesprávnemu vyplneniu. Priemerná doba vybavovania stavebného povolenia sa pritom pohybuje okolo štyroch mesiacov. Ak na vybavovanie stavebného povolenia nemáte čas ani chuť vy sami, obráťte sa na odborníkov v tejto oblasti- firmy aj jednotlivcov, takzvaných odborníkov na inžiniersku činnosť. Tí za vás uskutočnia všetky potrebné kroky potrebné na získanie stavebného povolenia.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Jednotlivé stavebné úrady na svojich webových stránkach ponúkajú stavebníkom konkrétne príklady tlačív žiadosti na vydanie stavebného povolenia ako aj zoznam príloh, ktoré je potrebné k žiadosti predložiť. Podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) musí takáto žiadosť povinne obsahovať:

–      účel a spôsob užívania stavby,

–      miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia,

–      pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby.

Okrem toho je potrebné v žiadosti uviesť:

–      meno, adresu a telefónne číslo žiadateľa,

–      názov a druh stavby,

–      účel stavby,

–      miesto stavby,

–      dátum a číslo rozhodnutia o povolení umiestnenia stavby,

–      predpokladaný termín dokončenia stavby,

–      dobu trvania ak ide o dočasnú stavbu,

–      predpokladaný rozpočtový náklad stavby,

–      stavebný pozemok, parcelné číslo, druh pozemku,

–      meno a adresu vlastníka pozemku,

–      susedné pozemky a údaje o ich vlastníkoch,

–      meno a adresu projektanta,

–      spôsob ukončenia stavby: dodávateľsky/ svojpomocne pod odborným vedením (meno, adresa, kvalifikácia),

–      základné údaje  o stavbe, jej členení, technologickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie,

–      mená a adresy ostatných účastníkov konania,

–      čestné prehlásenie o pravdivosti údajov v žiadosti.

Prílohy k žiadosti o stavebné povolenie

Presný zoznam príloh, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie nájdete na webových stránkach jednotlivých stavebných úradov. Vo všeobecnosti sa za prílohy považujú:

–      doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné právo(list vlastníctva + kópia z katastrálnej mapy),

–      úradne overené splnomocnenie na vybavenie žiadosti, ak tým stavebník poverí inú fyzickú alebo právnickú osobu,

–      právoplatné územné rozhodnutie,

–      projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná oprávnenou osobou (2 kópie vyhotovenia),

–      preukázanie odbornej spôsobilosti projektanta (meno, adresa, autorizačné osvedčenie, diplom),

–      kópia z katastrálnej mapy v požadovanej mierke (1:1000),

–      rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a obce (napr. správcu vodovodu a kanalizácie, správcu plynovodu, správcu energetickej siete, Obvodného úradu životného prostredia atď.)

–      rozhodnutie o vyňatí z pôdneho fondu, ak sa stavba realizuje na záhrade, pasienkoch, či v poli,

–      doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,

–      vyjadrenia vlastníkov susedných pozemkov v prípade, že nebudú dodržané odstupové vzdialenosti v zmysle stavebného zákona,

–      súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (krb, plynový kotol, kachle),

–    vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať  odborné vedenie stavby, ak stavebník realizuje stavbu svojpomocne (meno, adresa, preukaz odbornej spôsobilosti)

–      názov a adresa dodávateľa stavby s fotokópiou oprávnenia na vykonávanie stavebnej činnosti, ak sa stavba realizuje dodávateľsky

–      doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch  v znení neskorších predpisov.

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať