Poslať na mail

Stavebné povolenie pri výstavbe oplotenia, či drobnej stavby. Aké sú právne náležitosti, ktoré by ste v tejto oblasti mali poznať?

Oplotenie podľa zákona spadá pod drobné stavby. Drobná stavba má význam stavby, ktorá má druhotne doplnkový význam pre hlavnú stavbu alebo funkciu, ktorá neovplyvňuje životné prostredie, alebo len minimálne.

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie na takéto oplotenie netreba, treba stavbu však vopred ohlásiť na obecnom úrade. Okrem osobných údajov treba spomenúť v ohlásení aj nasledovné: rozsah stavby, účel, druh, jej presné miesto, v skratke a zjednodušene napísaný postup, akým sa stavba zhotoví, z akého materiálu a či bude oplotenie priehľadné, alebo nie, alebo len čiastočne priehľadné, či bude drevené, oceľové alebo murované, dĺžka a šírka plotu.

K oznámeniu treba pripojiť aj prehľadný náčrt oplotenia v rámci svetových strán aj postavenia voči domu, kde sa oplotenie prípadne nenachádza alebo kde sa mení jeho priehľadnosť. Povolenie od okresného úradu, odborom životného prostredia stavebného úradu nie je potrebné mať.

Postačí, ak ten, čo stavia, prejavenú vôľu stavať drobnú stavbu, ohlási podľa paragrafu 57 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku stavebného zákona v znení zákona č.103/1990 Zb. a zákona č.262/1992 Zb. v znení noviel a parafrafu14 vyhlášky č.85/1976 Zb. v znení hlášky č.155/1980 Zb. a vyhlášky č.378/1992 Zb. na príslušnom odbore daného mestského úradu alebo na obecnom úrade danej obce.

ploty 22

Drobné stavby

Oplotenie nie je jediné, čo spadá do kategórie drobné stavby. Patria sem prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha má maximálne 25m2 a výška maximálne 5m (kôlne, prístrešky, zariadenia na nádoby, na odpadky, stavby pre chov drobného zvieratstva atď.), podzemné stavby so zastavanou plochou maximálne 25m2 a hĺbkou maximálne 3m (pivnice, žumpy), všetky musia obsahovať prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizíciu hlavnej stavby. Najobľúbenejšie drobné stavby sú garáže, oplotenia, pergoly, kôlne, exteriérové kozuby, altánky a  jazierka.

Mohlo by Vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať