Poslať na mail

Ak stavebné konanie nie je prerušené, stavebný úrad vydá stavebné povolenie, kde sa vyjadrí k prípadným námietkam účastníkov stavebného konania, určí podmienky realizácie a užívania stavby. Takto vydané stavebné povolenie nadobúda svoju platnosť až po uplynutí 15 dňovej zákonnej lehoty, v ktorej sa spresňujú dodatočné detaily. Po uplynutí tejto doby potvrdzuje stavebný úrad právoplatnosť vydaného stavebného povolenia. Pozor, ak so stavebnou činnosťou nezačnete do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, prácne vybavené stavebné povolenie stráca svoju platnosť a vy ste nútení opätovne žiadať o jeho vydanie. Jedinou výnimkou je, ak stavebný úrad priamo určí dlhšiu lehotu na začatie s výstavbou.

Stavebné úrady a iné inštitúcie

S jednotlivými otázkami a pripomienkami sa pri realizácii stavby vášho rodinného domu budete veľakrát musieť obrátiť na tieto inštitúcie:

Úrady

–       Obvodné  úrady

–       Miestne úrady

–       Obecné úrady

–       Obvodné úrady životného prostredia

–       Bývanie

–       Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

–       Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

–       Telekomunikačný úrad SR

–       Západoslovenská energetika, a.s.

–       Stredoslovenská energetika, a.s.

–       Východoslovenská energetika, a.s.

–       Slovenské elektrárne, a.s.

–       Slovenská prenosová elektrizačná sústava, a.s.

–       Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

–       Vodohospodárska výstavba, štátny podnik

–       Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

–       Slovak Telekom, a.s.

–       Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

–       Slovenská agentúra životného prostredia

–       Slovenská inovačná a energetická agentúra

–       Výskumný ústav vodného hospodárstva

–       Štátny fond rozvoja bývania

–       Slovenský pozemkový fond

Súvisiace zákony a vyhlášky

Pri riešení otázok rôzneho druhu ohľadom stavby vášho rodinného domu sa najčastejšie stretnete s týmito právnymi predpismi:

–       Predpis č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

–    č. 311/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu.

–       Predpis č. 555/2005 Z. z. Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

–   Predpis č. 532/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

–       Predpis č. 453/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať