Poslať na mail

Príprava staveniska

Prípravu staveniska vykonáva stavebník. Ak je stavba robená svojpomocne, mala by prebehnúť dohoda s odborníkom, ktorý schváli jednotlivé pracovné postupy, prostredie a prípravu stavby.

Pracovný priestor je potrebné vyčistiť, aby bol dobre dostupný a to nie len z hľadiska pracovných aktivít, ale aj z hľadiska dostupnosti vody, elektriny a teda aj svetla.

 

Príprava podkladu

 

Pri príprave podkladu je potrebné odstrániť nečistoty a voľné časti. Pred uložením čerstvého betónu naniesť na podkladový betón spojovací mostík a navlhčiť alebo podkladový betón od čerstvého betónu oddeliť separačnou vrstvou/fóliou. Na podklade nesmie stáť voda.

 

Výstuž

 

Pri zhotovovaní cementových poterov nie je použitie výstuže/výstužných sietí nevyhnutné. Môže však dopomôcť k obmedzeniu deformácií cementového poteru a obmedziť vznik trhlín z nerovnomerného vysušovania. Dôležité je dodržať hrúbku krycej vrstvy výstuže a to pomocou dištančných telies/podložiek. Taktiež je dôležité zabezpečiť polohu výstuže, aby sa neposunula pri ukladaní betónu.

 

Cementové potery sa spravidla na stavbe aplikujú v hustej konzistencii a práca s nimi je preto často fyzicky veľmi náročná. Najprv odporúčame zhotoviť tzv. vodiace pásy v požadovanej výške a spáde. Zvyšný cementový poter ukladať medzi vodiace pásy a podľa ich výšky zarovnať lištou. Povrch zahladiť hladítkom. Pri svojpomocnej betonáži neodporúčame zhotovovať cementový poter v jednom celku na ploche väčšej ako 4-5 m2. Väčšie plochy resp. plochy komplikovanejších pôdorysných tvarov odporúčame rozdeliť na viac celkov. Cementový poter sa po svojom obvode nesmie dotýkať žiadnych zvyslých konštrukcií (t.j. stien, stĺpov). Taktiež je nutné zabrániť prievanu v miestnostiach.

 

Samonivelačný cementový poter Floorpact je dodávaný z betonárne v konzistencii pripravenej na uloženie. Obvyklá doba spracovania je 120 minúť, v prípade potreby je možné dobu predĺžiť pridaním spomaľujúcich prísad. Nábeh pevnosti a doba zrenia je závislá od vlhkosti prostredia. Keďže sa jedná o cementovú bázu, garantujeme po 7 dňoch 80% pevnosti. Pri betonáži dodržujte veľkosti dilatačných celkov a rozmiestnenie pracovných škár.

 

Ukladanie betónu (dôležité zhutňovanie)

 

Betón je nutné spracovať do 90 minút od momentu zmiešania cementu s vodou, v letných mesiacoch odporúčame betón spracovať a uložiť do 60 minút. Z toho vyplýva, vyrobiť iba také množstvo betónu, ktoré dokážete včas spracovať. Betón ukladajte iba na vhodný podklad a do pripraveného debnenia (viď príprava podkladu).

 

Následné je potrebné betón zhutňovať. Zhutňovanie betónu zabezpečí dôkladné prepojenie jednotlivých vrstiev betónu a zabráni sa tak vytváraniu trhlín. Betón je možné zhutniť ponornou vibráciou, povrchovou vibráciou a príložnou vibráciou (na stavbách).

 

Vždy je nutné zohľadniť klimatické podmienky, viď odporúčania „betónovanie za horúceho počasia alebo pri silnom vetre“ a „betónovanie pri nízkych teplotách“.

 

Betónovanie v chladnom počasí má pár rozdielov. Prvým je, že by sa mal zvýšiť obsah cementu s vyšším vývinom tepla, zároveň znížte hodnotu vodného súčiniteľa použitím vhodnej plastifikačnej prísady. Taktiež použite teplú zámesovú vodu.

 

Debnenie a výstuž musia byť pred betónovaním očistené od námrazkov a snehu, najlepšie horúcim vzduchom. Mali by ste použiť drevené debnenie – najlepšie izolované. Ak to vyžadujú okolnosti, priestor betónovania uzavrite a zatepľujte.

 

Pri teplote vzduchu medzi +5°C a -3°C nesmie poklesnúť teplota betónu pri dodaní pod +5°C.

Pri teplote vzduchu pod -3°C musí byť teplota betónu pri dodaní najmenej +10°C. Zohriaty betón hneď uložte a zabezpečte dostatok pracovníkov na jeho spracovanie.

 

Povrch betónu hneď po uložení chráňte proti stratám tepla, najlepšie zakrývaním tepelno-izolačnými rohožami. Taktiež je vhodné predĺžiť čas oddebnenia a ošetrovania betónu.

 

Betónovanie v horúcom počasí je taktiež zvláštnou situáciou a teda odlišuje sa od klasickej betonáže. Nezabúdajte na používanie ochranných prostriedkov. (pracovná obuv, pokrývka hlavy, pracovný odev, …)

 

Pred začatím ukladania betónu si navlhčite výstuž, nasiakavé debnenie a podklad. Ak sa vytvoria mláky, je potrebné ich odstránenie. Na betónovanie využite chladnejšie časti dňa (skoro ráno, alebo večer).

 

Miesto zabudovania betónu chráňte pred priamym slnečným žiarením a pôsobením vetra (napr. vytvorenie clony, prikrytie fóliou). Vyhýbajte sa dlhým prepravným vzdialenostiam a pracovným prestojom.

 

Pri vzniku prestojov včas upozornite dodávateľskú betonáreň. Betón rýchlo vyložte, spracujte a zhútnite. Berte do úvahy stratu spracovateľnosti.

 

Tuhnúci betón nedorieďujte vodou. Pri výskyte problémov informujte betonáreň. V horúcich letných dňoch je dôležité, aby ste výnimočnú pozornosť venovali ošetrovaniu betónu. Udržujte ho neustále vo vlhkom stave a nedovoľte striedavému vysychaniu a vlhčeniu – predídete tak vzniku zmrašťovacích trhlín.

 

Ošetrovanie

 

Ak ošetrujete betón kropením vodou, začnite až keď betón stvrdne, aby nedošlo k vyplavovaniu jemných častí cementu. Povrch, ale udržujte neustále vlhký, striedavé vlhčenie a vysíchanie spôsobuje trhliny. Rozdiel teplôt medzi povrchom betónu a ošetrovacou vodou by nemal byť väčší ako 10°C. Najlepší a najjednoduchší spôsob ošetrovania je ponechanie betónu v debnení. Na prekrytie povrchu je vhodné použiť paronepriepustné fólie, ktoré sa uložia s dostatočným prekrytím. Taktiež je dôležité upevniť ich proti nepriaznivému počasiu.

S ošetrovaním betónu je vhodné začať čo najskôr a zotrvať s ním, čo najdlhšie. Betón je najzraniteľnejší v prvých hodinách. Ošetrovanie betónu by malo v závislosti od klimatických pomerov trvať 3-7 dní, ale vždy najmenej 3 dni.

Cementové potery sa spravidla na stavbe aplikujú v hustej konzistencii a práca s nimi je preto často fyzicky veľmi náročná.

Samonivelačný cementový poter Floorpact je dodávaný z betonárne v konzistencii pripravenej na uloženie. Obvyklá doba spracovania je 120 minúť, v prípade potreby je možné dobu predĺžiť pridaním spomaľujúcich prísad. Nábeh pevnosti a doba zrenia je závislá od vlhkosti prostredia. Keďže sa jedná o cementovú bázu, garantujeme po 7 dňoch 80% pevnosti.

Čerpanie poteru je možné šnekovým aj piestovým čerpadlom. Pri čerpaní do vyšších poschodí odporúčame piestové čerpadlo, aby sa zabezpečilo dostatočné čerpanie poteru a tým aj jeho spracovateľnosť.

Pochôdznosť je zaručená po 24 hodinách, pokiaľ je teplota v miestnosti približne 20 stupňov. Ak nie ej dodržaná táto teplota prostredia, je garantovaná:

–        Pochôdznosť najskôr po 3 dňoch

–        Zaťažiteľnosť najskôr po 7 dňoch, v závislosti od konečnej pevnosti

–        Bodové zaťaženie po 28 dňoch

Pred uložením ďalšej vrstvy odporúčame vždy stanoviť aktuálnu zvyškovú vlhkosť poteru najlepšie CM-prístrojom:

–        Pokládka je možná pri zvyškovej vlhkosti od 2 do 3% (pri paronepriepustných podlahových krytinách aj nižšia)

–        Odporúčaná vlhkosť poteru pred pokládkou krycej vrstvy je stanovená v technických listoch príslušných krycích materiálov.

Doba schnutia je závislá od prostredia uloženia.

–        Narezanie dilatačných špár sa odporúča vykonávať obdobne ako pri podlahových konštrukciách na báze cementu.

–        Pri podlahovom vykurovaní odporúčame začať najskôr postupným temperovaním po 7 dňoch od uloženia poteru.

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať