Poslať na mail

Výber pozemku, na ktorom bude váš rodinný dom stáť je pre mnohých stavebníkov jedným z najdôležitejších rozhodnutí. Ani najlepší projekt domu totiž nevyznie v zlej lokalite. Ak aj kupujete starší dom s plánom prerobiť ho na mieru svojim potrebám a vkusu, máte veľa možností. Zlý pozemok však tak ľahko nepremiestnite, preto rozhodnutie o kúpe určite nepodceňujte. Pri samotnom projekte rodinného domu sa môžete rozhodnúť, či si vyberiete hotový návrh z katalógov jednotlivých firiem, alebo si necháte architektom vytvoriť projekt na mieru. Nechajte si od nás poradiť a zistite viac o jednotlivých výhodách a nevýhodách oboch spôsobov návrhu projektov.

Výber a kúpa pozemku

Pri výbere pozemku treba v prvom rade zvážiť jeho lokalitu, veľkosť a tvar– veď svoj vysnívaný dom nestaviate každý deň. Lokalita pritom priamo ovplyvňuje cenu pozemku. Ak  ste si najskôr dali vyhotoviť projekt domu a až potom hľadáte ideálny pozemok, budete mať úlohu o čosi ťažšiu. V novozastavaných územiach je potrebné predvídať budúci vývoj zástavby v lokalite, v už zastavanej lokalite zas premyslieť ideálne zasadenie domu do existujúcej zástavby. Pripomíname, že je dobré vopred si zistiť, či je možné pripojenie na inžinierske siete, aký je stav príjazdových ciest, chodníkov a verejného osvetlenia. Po kúpe vám nevedomosť takýchto informácií môže stavbu domu nielen predĺžiť, ale najmä predražiť.

Čo si zistiť pred kúpou pozemku?

Ešte pred kúpou je vhodné overiť si, či je pre danú oblasť vydané územné rozhodnutie na výstavbu rodinných domov. V tomto sa treba obrátiť so žiadosťou o územnoplánovaciu informáciu na obec alebo mestskú časť, do ktorej katastra pozemok spadá. Územnoplánovacia informácia obsahuje údaje o prípustnom využití plochy pozemku, regulatívoch a podmienkach, či ich plánovaných zmenách, vyplývajúcich z územnoplánovacej dokumentácie obce alebo mestskej časti. Ďalej táto informácia obsahuje obmedzenia využitia pozemku, s prihliadnutím na ochranné pásma a iné inžinierske stavby, prípadne informáciu o tom, či je potrebné vyňať pozemok z pôdneho fondu, a to vtedy, ak je pozemok v súčasnosti považovaný za ornú pôdu. Získané informácie o prípustnom tvare strechypočte podlaží a vzdialeností od ciest a iných staviebcelkovej výške domu a koeficiente zastavania plochy pozemku v značnej miere ovplyvnia projekt vášho domu, keďže vydané a schválené podmienky a regulatívy sú záväzné. Ďalšou skutočnosťou, ktorú je vhodné si zistiť, sú presné hranice pozemku. Nie vždy sa totiž zhodujú s už vybudovaným oplotením susedov, prípadne s výmerou uvádzanou v liste vlastníctva. Vo veci vytýčenia hraníc pozemku sa musíte obrátiť na autorizovaného geodeta. Ak uvažujete o solárnych paneloch, je dobré informovať sa o budúcich zámeroch výstavby vašich susedov a zaujímať sa o plánovaný rozvoj a plán výstavby v danej lokalite. Môže sa totiž stať, že nové objekty vám budú zacláňať a tieniť, čím sa znehodnotí optimálne fungovanie celého solárneho systému na vašom dome.

Ako vyzerá žiadosť o územnoplánovaciu informáciu?

Do žiadosti je žiadateľ povinný uviesť okrem svojich kontaktných údajov a lokalizácie uvažovaného zámeru (adresa, parcelné číslo, katastrálne územie) aj popis investičného zámeru a jeho bližšiu špecifikáciu a ako prílohu priložiť kópiu katastrálnej mapy dotknutého územia v mierke 1:1000 s vyznačenou parcelou záujmu. (takto uvedený obsah žiadosti s prílohami slúži len ako vzor, potrebné údaje a prílohy si treba overiť v konkrétnej obci alebo mestskej časti).

Katalógové domy

Voľba projektu domu z katalógu v sebe skrýva množstvo výhod. Najzreteľnejšou je pravdepodobne cena, ktorá býva oveľa nižšia ako pri vyhotovení individuálneho projektu domu na mieru architektom. Projekt katalógového domu poteší a uľahčí rozhodovanie najmä tím, ktorí nevedia presne definovať vlastné požiadavky na rozlohu, či priestorové zaradenie miestností v dome. Vybrať si však z nespočetného množstva katalógov domov firiem ten pravý, môže byť niekedy takisto náročné. Častokrát je budúcim majiteľom domu umožnená aj prehliadkamodelového domu, čo poslúži pre inšpiráciu a zreálnenie predstavy o danom projekte. Ak vás modelový dom zaujme, potom stačí už len z pohodlia domova jednoduchým spôsobom zakúpiť projekt, napríklad aj prostredníctvom internetu. Projekt domu z katalógu vám firma vyhotoví za pomerne krátky čas– od niekoľkých dní až po niekoľko týždňov. Čo sa týka vybavovania projektovej dokumentácie kvôli získaniu stavebného povolenia, aj v tomto prípade katalógový dom vyhráva nad individuálnym projektom, čo do dĺžky aj obtiažnosti jej získavania. K projektu katalógového domu sa dá dokúpiť aj projekt garáže, či krytého prístrešku na parkovanie auta, veľakrát ho firmy poskytujú zákazníkom ku projektu domu zdarma, ako odmenu za prejavenú dôveru. Pokiaľ ide o nevýhody katalógového domu, v prvom rade takýto projekt nezohľadňuje individuálne potreby zákazníka, tvar pozemku, natočenie domu vzhľadom na svetové strany, či existujúcu susednú výstavbu. Preto je potrebné dať si pozor najmä na to, či konkrétny projekt domu, ktorý ste si vybrali, spĺňa požiadavky regulatívov obce z územnoplánovacej informácie. Čo sa týka dodatočných zmien v projekte katalógového domu, tie môže vykonávať len autor diela, prípadne po obdržaní povolenia na zmeny spadne úloha hľadania nového projektanta na vás. Každá zmena pritom zvyšuje cenu projektu, pri radikálnych zmenách sa cena môže priblížiť až k výške individuálneho projektu na mieru. Pred zakúpením projektu domu z katalógu je treba si dať pozor na to, čo všetko v sebe projekt zahŕňa a aké ďalšie riešenia (kanalizácia, kúrenie a iné inžinierske siete) by mohli celkovú sumu za projekt navýšiť.

 

Návrh rodinného domu na mieru

Individuálny projekt zhotovený na mieru skĺbi predstavy majiteľov s možnosťami konkrétneho pozemku. Projekt domu sa teda prispôsobí nielen individuálnym požiadavkám budúcich majiteľov, ale aj konkrétnym podmienkam pozemku a regulatívom vydaných obcou. Kým architekt spolu s majiteľmi domu dospeje k úplnej zhode a vyhotoveniu finálneho projektu, zvyčajne vyhotoví niekoľko kreatívnych návrhov. Projektant zodpovedný za technickú stránku vie budúcim majiteľom domu odborne poradiť ohľadom najvhodnejšieho stavebného materiálu a technických riešení, tiež vám vypracuje kompletnú projektovú dokumentáciu. Tá by v sebe mala zahŕňať architektonickú štúdiu, projekt na územné rozhodnutie a stavebné povolenie a výsledný realizačný projekt obsahujúci spracovanie konštrukčných detailov stavby. Odporúčame vám vopred si s projektantom dohodnúť všetky podmienky a požiadavky, vyhnete sa tým neskorším nedorozumeniam. Kto má svoj dom vysnívaný od vchodových dverí až po podkrovie, musí rátať s vyššou cenou individuálneho projektu a tiež s dlhšou dobou dodania projektu, keďže na jeho dôsledné vyhotovenie je potrebná spolupráca architekta, projektanta, či statika, ktorých práce môžu spravidla začať až po vypracovaní architektonického návrhu. Ďalšou špecifickou požiadavkou pri návrhu projektu na mieru môže byť takzvaná vizualizácia vášho budúceho domu. Aj keď je väčšinou celkom nákladná a nepovažuje sa za štandardnú súčasť projektovej dokumentácie, pomôže vám aj stavebníkom lepšie si predstaviť budúcu stavbu.

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať