Poslať na mail

Moderné trendy v stavebníctve, rastúce ceny energií a záujem verejnosti o energetické úspory a zníženie nákladov na bývanie vedie k významnému nárastu počtu nízkoenergetických a pasívnych domov. A záujem o tento typ výstavby porastie aj naďalej. Je to dané hlavne predpismi EÚ a národnými normami, ktoré určujú pre súčasnú výstavbu spotrebu tepla na vykurovanie v presne stanovených hodnotách energetických tried a súčasne určujú, resp. doporučujú aj parametre jednotlivých konštrukcií obvodového plášťa stavby. Pre obvodové steny sa dosiahnutie týchto parametrov rieši dodatočným zateplením. Ide to však aj bez neho. 

Murovať bez zateplenia ide s PORFIX PREMIUM ľahko
Rýchlo, ľahko , úsporne a navyše bez zateplenia , tak je možné murovať s materiálom PORFIX PREMIUM P2-400. Táto pórobetónová tvárnica na báze kremičitého piesku kombinuje vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti s tými najlepšími vlastnosťami samotného pórobetónu a je tak ideálnym materiálom pre murovanie bez zateplenia. Na samotnej stavbe tak ušetríte nielen čas, ale hlavne peniaze.

Vlastnosti PORFIX PREMIUM P2-400
Pri výrobku PORFIX PREMIUM P2-400 dosahuje súčiniteľ tepelnej vodivosti výbornú hodnotu 0,083W/mK, ktorá umožňuje murovať bez zateplenia pri bežnej šírke obvodovej steny. Stavebníka tak iste zaujme z pohľadu úspory materiálu a zníženia náročnosti stavby samotnej. Na stavbe tak ušetríte nielen za izolačný materiál a komponenty na zateplenie, ale tiež za prácu.
Vďaka homogénnosti pórobetónu nie sú potrebné žiadne doplnkové tvárnice do rohov a ostení, všetko je možné vytvoriť z jednej základnej tvárnice. Tvárnice PORFIX je možné otáčať, používať odrezky, apod., bez zmien fyzikálno-mechanických vlastností. Pórovitý materiál umožňuje rýchle a presné opracovanie na požadovaný rozmer s minimálnym odpadom.

Nízkoenergetické a ultranízkoenergetické domy z PORFIX PREMIUM P2-400

PORFIX ide týmto trendom oproti a prichádza na trh s prémiovým výrobkom na báze kremičitého piesku. Tvárnice PORFIX PREMIUM spĺňajú aj bez zateplenia požiadavky súčasnej normy pre tepelno-izolačné schopnosti novostavieb.
Nízkoenergetické domy sa vyznačujú niekoľkonásobne nižšou spo¬trebou tepla oproti súčasnému stavu bytových a rodinných domov. Označenie nízkoenergetické majú budovy s ročnou spotrebou tepla na vykurovanie do 50 kWh/m2. Tvárnice PORFIX PREMIUM s hrúbkou 375 mm nie je potrebné zatepľovať a aj bez zateplenia spĺňajú normou predpísané hodnoty pre novostavby.
Ultranízkoenergetický dom je budova, v ktorej sa vnútorná príjemná teplota v zime aj v lete dosahuje minimalizáciou používania klasického vykurovacieho systému. Vychádza z princípu využívania tepelných ziskov v budove a rekuperácie tepla pri výmene vzduchu. Sú to vonkajšie zisky zo slnečného žiarenie prechádzajúceho cez okná, resp. tepelné efekty pôdy a zisky vnútorné – teplo vyžarované ľuďmi a spotrebičmi. Celá obálka budovy musí byť veľmi dobre tepelne zaizolovaná bez tepelných mostov Tvárnice PORFIX PREMIUM P2-400 s hrúbkou 500mm v kombinácii s ostatnými špičkovými prvkami plášťa budovy ( okná, dvere, izolácie stopu, podlahy ) spĺňajú aj bez zateplenia normou odporúčané hodnoty aj utranízkoenergetických domov.

Materiál šetrný k prírode. 
PORFIX ponúka komplexný stavebný systém pre hrubú stavbu z pórobetónu, ktorý zahŕňa tvárnice v troch pevnostno-objemových triedach, priečkovky, U-profily, nosné a nenosné preklady, stropný systém a lepidlo na tenkovrstvové murovanie. Ako jediný výrobca pórobetónu ponúka dva druhy – pieskový (biely) a popolčekový (šedý) pórobetón.
PORFIX je minerálny, nehorľavý, inertný materiál, ktorý je šetrný k životnému prostrediu aj po dožití a demontáži stavby. Výrobný režim je riešený tak, aby sa čo najviac využívali recyklačné procesy. Všetky výrobky PORFIX spĺňajú prísne normy zdravotnej nezávadnosti, či už ide o popolčekový alebo pieskový produkt. Výrobky sú pravidelne monitorované na obsah prírodných rádionuklidov, ekotoxicitu a ďalšie aspekty aj nad rámec predpisov a noriem a na všetko dohliada Úrad verejného zdravotníctva SR.

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať