Poslať na mail

Základová jama je hotová, treba ju len zaliať betónom. Viete však akým druhom? Pozrime sa spolu na bližšiu špecifikáciu jednotlivých druhov betónov a ich zložiek- kameniva, cementu, vody a jednotlivých prísad, ktoré betónu dodajú špeciálne vlastnosti.


Kamenivo

CRH balené kamenivo 1m3

Betón sa vyrába z kameniva, cementu a vody, prípadne prísad. Pri výbere kameniva na výrobu betónu v domácich podmienkach je dobré vyberať kamenivo s nízkym obsahom hlinitých a prachových častíc. Maximálne zrno kameniva by nemalo byť väčšie ako 3/4 vzdialenosti medzi nosnej prútmi výstuže a nie väčšie ako hrúbka krycej vrstvy betónu zmenšená o 5 mm. Typická je frakcia 0-22 alebo 0-32. Profesionálne výrobne betónu- betonárne- sú povinné používať certifikované triedené kamenivo frakcií 0-4, 4-8, 8-16, 16-22 prípadne 0-2 alebo ich modifikácie. Dôvodom je požiadavka na krivku zrnitosti kameniva, ktorú je potrebné dodržiavať pri vyšších triedach a špeciálnych druhoch betónov.


Cement

Cementy predávané na našom trhu sa označujú podľa európskej normy EN 197-1. Najbežnejšie vrecované cementy na trhu sú CEM I 42,5 R (Extracem), CEM II/BM (S-V-LL) 32,5 R a CEM III/A 32,5 R (Multicem), CEM III/A 32,5 N (Flexicem).

CEM I 42,5 R

Je to portlandský cement pevnostnej triedy 42,5 R s vysokou počiatočnou pevnosťou. Garantovaná je minimálna pevnosť v tlaku 42,5- 62,5 MPa po 28 dňoch a minimálna počiatočná pevnosť po 2 dňoch 26,5 MPa. Prednosťou je rýchly nárast počiatočných pevností, nízke objemové zmeny, vysoký vývin hydratačného tepla a výborná kompatibilita s plastifikačnými prísadami. Je vhodný pre betóny vyšších pevnostných tried a železobetónových konštrukcií, na stavebné konštrukcie s požadovanými vyššími počiatočnými pevnosťami, pevnostne náročné konštrukcie a vopred predpínané konštrukcie, pri výrobe prefabrikovaných stavebných dielcov a stavebného tovaru, murovacích mált a omietok, pórobetónu. Objemová stálosť umožňuje tepelné spracovanie betónu (UTB).

CEM IIB/M (S-V-LL) 32,5 R, CEM III/A 32,5 R, CEM III/A 32,5 N

Sú to vysokopecné cementy pevnostnej triedy 32,5 R s minimálnou pevnosťou v tlaku 32,5 MPa po 28 dňoch a minimálnou počiatočnou pevnosťou 16 MPa po 7 dňoch. Prednosťou je výborná spracovateľnosť čerstvého betónu a rýchly nábeh počiatočných pevností. Sú vhodné pri výrobe prostého betónu a železobetónu všetkých bežne používaných pevnostných tried. Pri výrobe poteru z týchto cementov je zabezpečené bezproblémové spracovanie v miešačke a doprava strojového poteru. Rovnako sú vhodné na výrobu mált a omietok. Vzhľadom na dobrú spracovateľnosť a menšiu tendenciu k rozmiešavaniu sú zvlášť vhodné pre transportbetón (betón prepravovaný v automobilových domiešavačoch).


Voda

Na výrobu mált a betónov je najlepšia pitná voda. Ak využijeme iný zdroj vody, treba sa presvedčiť, že voda neobsahuje výluhy (napr. piesky z polí- skládok cukrovej repy) a chemické znečistenia, ktoré môžu zapríčiniť spomalenie alebo zastavenie tuhnutia a tvrdnutia.

[betonix]Spoločnosť CRH betón- cement- kamenivo vám ponúka široký sortiment všetkých základných zložiek pre kvalitný betón. Viac podrobností o produktoch CRH (Slovensko) a.s. nájdete v našej sekcii Produkty alebo priamo na stránke www.crhslovakia.com .


Prísady

Na zlepšenie kvality, konečného vzhľadu konštrukcie, ako aj vlastností čerstvého betónu slúžia prísady do betónov. Výrobcovia stavebnej chémie ponúkajú široký výber prísad do mált a betónov.

Plastifikačné prísady

Plastifikátory na báze lignonsulfonátov cielene regulujú tuhnutie čerstvého betónu s výrazným plastifikačným účinkom, výrazne predlžujú čas spracovateľnosti betónu, pričom neznižujú počiatočné pevnosti (dávkovanie je 0,8-1% z hmotnosti cementu). Superplastifikátory na báze polykarboxylátov sa vyznačujú vysokým plastifikačným účinkom, čím sa dlhodobo zachováva a zabezpečuje vysoký nárast konečných pevností betónu. Používajú sa pri výrobe samozhutňujúcich a vysokopevnostných betónov, transportbetónu s dlhodobo stabilnou konzistenciou či liatych podláh (dávkovanie je 0,3- 0,6% z hmotnosti cementu).

Prevzdušňovacie prísady

Pri betónoch vystavených poveternostným vplyvom a agresívnemu prostrediu v zmysle STN EN 206 je nevyhnutné použiť prevzdušňujúce prísady. Vyrábajú sa na báze abietanových solí. V betónovej alebo maltovej zmesi prísada vytvára malé vzduchové póry v priemere 10-300 µm (tzv. účinný vzduch). Tieto póry v čerstvom betóne pôsobia plastifikačne, v stvrdnutom betóne výrazne zvyšujú jeho odolnosť proti mrazu a pôsobeniu chemických rozmrazovacích prostriedkov. Používajú sa pri prevzdušňovaní betónov.

Prísady ovplyvňujúce čas tuhnutia

Prísady urýchľujúce tvrdnutie betónov sú vhodné na výrobu prostého, vystuženého aj predpätého betónu. Zvyšujú počiatočné i konečné pevnosti betónu. Prísady, ktoré odďaľujú začiatok tuhnutia čerstvého betónu v závislosti od dávky cementu, vodného súčiniteľa a teploty okolia, zvyšujú konečnú pevnosť zatvrdnutého betónu o 10 až 20%. Umožňujú znížiť obsah zámesovej vody, zlepšujú čerpateľnosť betónu a znižujú sklon čerstvého betónu k rozmiešavaniu. Prísady urýchľujúce tvrdnutie betónov zvyšujú počiatočné pevnosti betónov, čím znižujú čas potrebný na ošetrovanie betónu hlavne v zimných mesiacoch.

Na betónovanie v zime

Vhodné vonkajšie prostredie na betónovanie je teplota medzi +10 Až +20 ºC. Ak sú teploty vyššie alebo nižšie ako uvedené, je potrebné na dosiahnutie vyhovujúceho konečného vzhľadu dodržať špecifické opatrenia. Superplastifikátory so súčasným urýchľovacím účinkom umožňujú betónovanie za mrazu (do -10 ºC). Betón je nutné ošetrovať o a chrániť voči nízkym teplotám, pokiaľ nedosiahne 5 MPa, až vtedy je schopný odolávať.

Prostriedky na ošetrovanie betónu

Sú tekuté prostriedky, ktoré sa aplikujú nástrekom v tenkej vrstve na povrch čerstvého betónu ihneď po betónovaní, čím zabraňujú odparovaniu vody. Prísady na báze parafínov vytvárajú nepriepustný film a uzatvoria vznikajúce póry. Druhý typ na báze polymérnej vodnej disperzie nevytvára separačný mostík pod stierky a ďalšie vrstvy. Dávkovanie a druh prísady je vhodné konzultovať s výrobcami stavebnej chémie. Okrem týchto prísad sa pri betónovaní využívajú aj odformovacie či penetračné prostriedky.


Už viete, kde kúpiť potrebný materiál ? Poradíme Vám!

Autor článku: Ing. Ľubica Pišťanská

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať